א ויגע החדש השביעי ובני ישראל בערים ס ויאספו העם כאיש אחד אל-ירושלם : ב ויקם ישוע בן-יוצדק ואחיו הכהנים וזרבבל בן-שאלתיאל ואחיו ויבנו את-מזבח אלהי ישראל להעלות עליו עלות ככתוב בתורת משה איש-האלהים : ג ויכינו המזבח על-מכונתיו כי באימה עליהם מעמי הארצות ויעלו עליו עלות ליהוה עלות לבקר ולערב : ד ויעשו את-חג המכות ככתוב ועלת יום ביום במספר כמשפט דבר-יום ביומו : ה ואחריכן עלת תמיד ולחדשים ולכל-מועדי יהוה המקדשים ולכל מתנדב נדבה ליהוה : ו מיום אחד לחדש השביעי החלו להעלות עלות ליהוה והיכל יהוה לא ימד : ז ויתנו-כסף לחצבים ולחרשים ומאכל ומשתה ושמן לצדנים ולצרים להביא עצי ארזים מן-הלבנון אל-ים יפוא כרשיון כורש מלך-פרס עליהם : ח ובשנה השנית לבואם אל-בית האלהים לירושלם בחדש השני החלו זרבבל בן-שאלתיאל וישוע בן-יוצדק ושאר אחיהם הכהנים והלוים וכל-הבאים מהשבי ירושלם ויעמידו את-הלוים מבן עשרים שנה ומעלה לנצח על-מלאכת בית-יהוה : ט ויעמד ישוע בניו ואחיו קדמיאל ובניו בני-יהודה כאחד לנצח על-עשה המלאכה בבית האלהים ס בני חנדד בניהם ואחיהם הלוים : י וימדו הבנים את-היכל יהוה ויעמידו הכהנים מלבשים בחצצרות והלוי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית