א ואלה בני המדינה העלים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך-בבל לבבל וישובו לירושלם ויהודה איש לעירו : ב אשר-באו עם-זרבבל ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי בלשן מספר בגוי רחום בענה מספר אנשי עם ישראל : ג בני פרעש אלפים מאה שבעים ושנים : ד בני שפטיה שלש מאות שבעים ושנים : ה בני ארח שבע מאות חמשה ושבעים : ו בני-פחת מואב לבני ישוע יואב אלפים שמנה מאות ושנים עשר : ז בני עילם אלף מאתים חמשים וארבעה : ח בני זתוא תשע מאות וארבעים וחמשה : ט בני זכי שבע מאות וששים : י בני בני שש מאות ארבעים ושנים : יא בני בבי שש מאות עשרים ושלשה : יב בני עזגד אלף מאתים עשרים ושנים : יג בני אדניקם שש מאות ששים וששה : יד בני בגוי אלפים חמשים וששה : טו בני עדין ארבע מאות חמשים וארבעה : טז בני-אטר ליחזקיה תשעים ושמנה : יז בני בצי שלש מאות עשרים ושלשה : יח בני יורה מאה ושנים עשר : יט בני חשם מאתים עשרים ושלשה : כ בני גבר תשעים וחמשה : כא בני בית-לחם מאה עשרים ושלשה : כב אנשי נטפה חמשים וששה : כג אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה : כד בני עזמות ארבעים ושנים : כה בני קרית ערים כפירה ובארות שבע מאות וארבעים ושלשה : כו בני הרמה וגבע שש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית