א ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר-יהוה מפי ירמיה העיר יהוה את-רוח כרש מלך-פרס ויעבר-קול בכל-מלכותו וגם-במכתב לאמר : ב כה אמר כרש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי יהוה אלהי השמים והוא-פקד עלי לבנות-לו בית בירושלם אשר ביהודה : ג מי-בכם מכל-עמו יהי אלהיו עמו ויעל לירושלם אשר ביהודה ויבן את-בית יהוה אלהי ישראל הוא האלהים אשר בירושלם : ד וכל-הנשאר מכל-המקמות אשר הוא גר-שם ינשאוהו אנשי מקמו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה עם-הנדבה לבית האלהים אשר בירושלם : ה ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימן והכהנים והלוים לכל העיר האלהים אתרוחו לעלות לבנות את-בית יהוה אשר בירושלם : ו וכל-סביבתיהם חזקו בידיהם בכליכסף בזהב ברכוש ובבהמה ובמגדנות לבד על-כל-התנדב : ז והמלך כורש הוציא את-כלי בית-יהוה אשר הוציא נבוכדנצר מירושלם ויתנם בבית אלהיו : ח ויוציאם כורש מלך פרס על-יד מתרדת הגזבר ויספרם לששבצר הנשיא ליהודה : ט ואלה מספרם אגרטלי זהב שלשים אגרטלי-כסף אלף מחלפים תשעה ועשרים : י כפורי זהב שלשים כפורי כסף משנים ארבע מאות ועשרה כלים אחרים אלף : יא כל-כלים לזהב ולכסף חמשת אלפים וארבע מאות הכל העלה ששבצר עם העלות הגולה מבבל ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית