א ואני בשנת אחת לדריוש המדי עמדי למחזיק ולמעוז לו : ב ועתה אמת אגיד לך הנה-עוד שלשה מלכים עמדים לפרס והרביעי יעשיר עשר-גדול מכל וכחזקתו בעשרו יעיר הכל את מלכות יון : ג ועמד מלך גבור ומשל ממשל רב ועשה כרצונו : ד וכעמדו תשבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות השמים ולא לאחריתו ולא כמשלו אשר משל כי תנתש מלכותו ולאחרים מלבד-אלה : ה ויחזק מלך-הנגב ומן-שריו ויחזק עליו ומשל ממשל רב ממשלתו : ו ולקץ שנים יתחברו ובת מלך-הנגב תבוא אל-מלך הצפון לעשות מישרים ולא-תעצר כוח הזרוע ולא יעמד וזרעו ותנתן היא ומביאיה והילדה ומחזקה בעתים : ז ועמד מנצר שרשיה כנו ויבא אל-החיל ויבא במעוז מלך הצפון ועשה בהם והחזיק : ח וגם אלהיהם עם-נסכיהם עם-כלי חמדתם כסף וזהב בשבי יבא מצרים והוא שנים יעמד ממלך הצפון : ט ובא במלכות מלך הנגב ושב אל-אדמתו : י ובניו יתגרו ואספו המון חילים רבים ובא בוא ושטף ועבר וישב ויתגרה עד-מעזו : יא ויתמרמר מלך הנגב ויצא ונלחם עמו עם-מלך הצפון והעמיד המון רב ונתן ההמון בידו : יב ונשא ההמון ורם לבבו והפיל רבאות ולא יעוז : יג ושב מלך הצפון והעמיד המון רב מן-הראשון ולקץ העתים שנים יבוא בוא בחיל גדול וברכוש ר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית