א בשנת אחת לדריוש בן-אחשורוש מזרע מדי אשר המלך על מלכות כשדים : ב בשנת אחת למלכו אני דניאל בינתי במפרים מספר השנים אשר היה דבר-יהוה אל-ירמיה הנביא למלאות לחרבות ירושלם שבעים שנה : ג ואתנה את-פני אל-אדני האלהים לבקש תפלה ותחנונים בצום ושק ואפר : ד ואתפללה ליהוה אלהי ואתודה ואמרה אנא אדני האל הגדול והנורא שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותיו : ה חטאנו ועוינו הרשענו ומרדנו וסור ממצותך וממשפטיך : ו ולא שמענו אל-עבדיך הנביאים אשר דברו בשמך אל-מלכינו שרינו ואבתינו ואל כל-עם הארץ : ז לך אדני הצדקה ולנו בשת הפנים כיום הזה לאיש יהודה וליושבי ירושלם ולכל-ישראל הקרבים והרחקים בכל-הארצות אשר הדחתם שם במעלם אשר מעלו-בך : ח יהוה לנו בשת הפנים למלכינו לשרינו ולאבתינו אשר חטאנו לך : ט לאדני אלהינו הרחמים והמלחות כי מרדנו בו : י ולא שמענו בקול יהוה אלהינו ללכת בתורתיו אשר נתן לפנינו ביד עבדיו הנביאים : יא וכל-ישראל עברו את-תורתך וסור לבלתי שמוע בקלך ותתך עלינו האלה והשבעה אשר כתובה בתורת משה עבד-האלהים כי חטאנו לו : יב ויקם את-דברו אשר-דבר עלינו ועל שפטינו אשר שפטונו להביא עלינו רעה גדלה אשר לא-נעשתה ת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית