א בשנת חדה לבלאשצר מלך בבל דניאל חלם חזה וחזוי ראשה על-משכבה באדין חלמא כתב ראש מלין אמר : ב ענה דניאל ואמר חזה הוית בחזוי עם-ליליא וארו ארבע רוחי שמיא מגיחן לימא רבא : ג וארבע חיון רברבן סלקן מן-ימא שנין דא מן-דא : ד קדמיתא כאריה וגפין די-נשר לה חזה הוית עד די-מריטו גפה ונטילת מן-ארעא ועל-רגלין כאנש הקימת ולבב אנש יהיב לה : ה וארו חיוה אחרי תנינה דמיה לדב ולשטר-חד הקמת ותלת עלעין בפמה בין שנה וכן אמרין לה קומי אכלי בשר שגיא : ו באתר דנה חזה הוית וארו אחרי כנמר ולה גפין ארבע די-עוף על-גבה וארבעה ראשין לחיותא ושלטן יהיב לה : ז באתר דנה חזה הוית בחזוי ליליא וארו חיוה רביעאה דחילה ואימתני ותקיפא יתירא ושנין די-פרזל לה רברבן אכלה ומדקה ושארא ברגלה רפסה והיא משניה מן-כל-חיותא די קדמה וקרנין עשר לה : ח משתכל הוית בקרניא ואלו קרן אחרי זעירה סלקת ביניהן ותלת מןקרניא קדמיתא אתעקרה מן-קדמה ואלו עינין כעיני אנשא בקרנא-דא ופם ממלל רברבן : ט חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתב לבושה כתלג חור ושער ראשה כעמר נקא כרסיה שביבין די-נור גלגלוהי נור דלק : י נהר די-נור נגד ונפק מן-קדמוהי אלף אלפין ישמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית