א אנה נבוכדנצר שלה הוית בביתי ורענן בהיכלי : ב חלם חזית וידחלנני והרהרין עלמשכבי וחזוי ראשי יבהלנני : ג ומני שים טעם להנעלה קדמי לכל חכימי בבל די-פשר חלמא יהודענני : ד באדין עלין חרטמיא אשפיא כשדאי וגזריא וחלמא אמר אנה קדמיהון ופשרה לא-מהודעין לי : ה ועד אחרין על קדמי דניאל די-שמה בלטשאצר כשם אלהי ודי רוח-אלהין קדישין בה וחלמא קדמוהי אמרת : ו בלטשאצר רב חרטמיא די אנה ידעת די רוח אלהין קדישין בך וכל-רז לא-אנס לך חזוי חלמי די-חזית ופשרה אמר : ז וחזוי ראשי על-משכבי חזה הוית ואלו אילן בגוא ארעא ורומה שגיא : ח רבה אילנא ותקף ורומה ימטא לשמיא וחזותה לסוף כל-ארעא : ט עפיה שפיר ואנבה שגיא ומזון לכלא-בה תחתוהי תטלל חיות ברא ובענפוהי ידורן צפרי שמיא ומנה יתזין כל-בשרא : י חזה הוית בחזוי ראשי עלמשכבי ואלו עיר וקדיש מן-שמיא נחת : יא קרא בחיל וכן אמר גדו אילנא וקצצו ענפוהי אתרו עפיה ובדרו אנבה תנד חיותא מן-תחתוהי וצפריא מן-ענפוהי : יב ברם עקר שרשוהי בארעא שבקו ובאסור די-פרזל ונחש בדתאא די ברא ובטל שמיא יצטבע ועם-חיותא חלקה בעשב ארעא : יג לבבה מן-אנשא ישנון ולבב חיוה יתיהב לה ושבעה עדנין יחלפון עלוה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית