א בשנת שלוש למלכות יהויקים מלך-יהודה בא נבוכדנאצר מלך-בבל ירושלם ויצר עליה : ב ויתן אדני בידו את-יהויקים מלך-יהודה ומקצת כלי בית-האלהים ויביאם ארץ-שנער בית אלהיו ואת-הכלים הביא בית אוצר אלהיו : ג ויאמר המלך לאשפנז רב סריסיו להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן-הפרתמים : ד ילדים אשר אין-בהם כל-מום וטובי מראה ומשכילים בכל-חכמה וידעי דעת ומביני מדע ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כשדים : ה וימן להם המלך דבר-יום ביומו מפת-בג המלך ומיין משתיו ולגדלם שנים שלוש ומקצתם יעמדו לפני המלך : ו ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה מישאל ועזריה : ז וישם להם שר המריסים שמות וישם לדניאל בלטשאצר ולחנניה שדרך ולמישאל מישך ולעזריה עבד נגו : ח וישם דניאל על-לבו אשר לא-יתגאל בפתבג המלך וביין משתיו ויבקש משר המריסים אשר לא יתגאל : ט ויתן האלהים את-דניאל לחסד ולרחמים לפני שר המריסים : י ויאמר שר המריסים לדניאל ירא אני את-אדני המלך אשר מנה את-מאכלכם ואת-משתיכם אשר למה יראה את-פניכם זעפים מן-הילדים אשר כגילכם וחיבתם את-ראשי למלך : יא ויאמר דניאל אל-המלצר אשר מנה שר המריסים על-דניאל חנניה מישאל ועזריה : יב ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית