א וישם המלך אחשורוש מס על-הארץ ואיי הים : ב וכל-מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדלת מרדכי אשר גדלו המלך הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס : ג כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרב אחיו דרש טוב לעמו ודבר שלום לכל-זרעו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית