א ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את-בית המן צרר היהודים ומרדכי בא לפני המלך כי-הגידה אסתר מה הוא-לה : ב ויסר המלך את-טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי ותשם אסתר את-מרדכי על-בית המן : ג ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותפל לפני רגליו ותבך ותתחנן-לו להעביר את-רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על-היהודים : ד ויושט המלך לאסתר את שרבט הזהב ותקם אסתר ותעמד לפני המלך : ה ותאמר אם-על-המלך טוב ואם-מצאתי חן לפניו וכשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו יכתב להשיב את-המפרים מחשבת המן בן-המדתא האגגי אשר כתב לאבד את-היהודים אשר בכל-מדינות המלך : ו כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר-ימצא את-עמי ואיככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי : ז ויאמר המלך אחשורש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי הנה בית-המן נתתי לאסתר ואתו תלו על-העץ על אשר-שלח ידו ביהודים : ח ואתם כתבו על-היהודים כחוב בעיניכם בשם המלך וחתמו בטבעת המלך כי-כתב אשר-נכתב בשםהמלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב : ט ויקראו ספרי-המלך בעת-ההיא בחדש השלישי הוא-חדש סיון בשלושה ועשרים בו ויכתב ככל-אשר-צוה מרדכי אל-היהודים ואל האחשדרפנים-והפחות ושרי המדינות אשר מהדו ועד-כוש ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית