א בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את-ספר הזכרנות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך : ב וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על-בגתנא ותרש שני סריסי המלך משמרי המף אשר בקשו לשלח יד במלך אחשורוש : ג ויאמר המלך מה-נעשה יקר וגדולה למרדכי על-זה ויאמרו נערי המלך משרתיו לא-נעשה עמו דבר : ד ויאמר המלך מי בחצר והמן בא לחצר בית-המלך החיצונה לאמר למלך לתלות את-מרדכי על-העץ אשר-הכין לו : ה ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עמד בחצר ויאמר המלך יבוא : ו ויבוא המן ויאמר לו המלך מה-לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן בלבו למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני : ז ויאמר המן אל-המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו : ח יביאו לבוש מלכות אשר לבש-בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר נתן כתר מלכות בראשו : ט ונתון הלבוש והמוס על-יד-איש משרי המלך הפרתמים והלבישו את-האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבהו על-המוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו : י ויאמר המלך להמן מהר קח את-הלבוש ואת-המוס כאשר דברת ועשה-כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל-תפל דבר מכל אשר דברת : יא ויקח המן אתהלבוש ואת-המוס וילבש את-מרדכי וירכיבהו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית