א אחר הדברים האלה כשך חמת המלך אחשורוש זכר את-ושתי ואת אשר-עשתה ואת אשר-נגזר עליה : ב ויאמרו נערי-המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה : ג ויפקד המלך פקידים בכל-מדינות מלכותו ויקבצו את-כל-נערה-בתולה טובת מראה אל-שושן הבירה אל-בית הנשים אל-יד הגא סריס המלך שמר הנשים ונתון תמרוקיהן : ד והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלך תחת ושתי וייטב הדבר בעיני המלך ויעש כן : ה איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן-שמעי בן-קיש איש ימיני : ו אשר הגלה מירושלים עם-הגלה אשר הגלתה עם יכניה מלך-יהודה אשר הגלה נבוכדנאצר מלך בבל : ז ויהי אמן את-הדמה היא אסתר בת-דדו כי אין לה אב ואם והנערה יפת-תאר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת : ח ויהי בהשמע דברהמלך ודתו ובהקבץ נערות רבות אל-שושן הבירה אל-יד הגי ותלקח אסתר אל-בית המלך אל-יד הגי שמר הנשים : ט ותיטב הנערה בעיניו ותשא חסד לפניו ויבהל את-תמרוקיה ואת-מנותה לתת לה ואת שבע הנערות הראיות לתת-לה מבית המלך וישנה ואת-נערותיה לטוב בית הנשים : י לא-הגידה אסתר את-עמה ואת-מולדתה כי מרדכי צוה עליה אשר לאתגיד : יא ובכל-יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית