א שלח לחמך על-פני המים כי-ברב הימים תמצאנו : ב תן-חלק לשבעה וגם לשמונה כי לא תדע מה-יהיה רעה על-הארץ : ג אם-ימלאו העבים גשם על-הארץ יריקו ואם-יפול עץ בדרום ואם בצפון מקום שיפול העץ שם יהוא : ד שמר רוח לא יזרע וראה בעבים לא יקצור : ה כאשר אינך יודע מה-דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה ככה לא תדע את-מעשה האלהים אשר יעשה את-הכל : ו בבקר זרע את-זרעך ולערב אל-תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או-זה ואם-שניהם כאחד טובים : ז ומתוק האור וטוב לעינים לראות אתהשמש : ח כי אם-שנים הרבה יחיה האדם בכלם ישמח ויזכר את-ימי החשך כי-הרבה יהיו כל-שבא הבל : ט שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך ודע כי על-כל-אלה יביאך האלהים במשפט : י והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי-הילדות והשחרות הבל :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית