א כי את-כל-זה נתתי אל-לבי ולבור את-כל-זה אשר הצדיקים והחכמים ועבדיהם ביד האלהים גם-אהבה גם-שנאה אין יודע האדם הכל לפניהם : ב הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע לחוב ולחהור ולחמא ולזבח ולאשר איננו זבח כחוב כחטא הנשבע כאשר שבועה ירא : ג זה רע בכל אשר-נעשה תחת השמש כי-מקרה אחד לכל וגם לב בני-האדם מלא-רע והוללות בלבבם בחייהם ואחריו אל-המתים : ד כי-מי אשר יחבר אל כל-החיים יש בחחון כי-לכלב חי הוא טוב מן-האריה המת : ה כי החיים יודעים שימתו והמתים אינם יודעים מאומה ואין-עוד להם שכר כי נשכח זכרם : ו גם אהבתם גם-שנאתם גם-קנאתם כבר אבדה וחלק אין-להם עוד לעולם בכל אשר-נעשה תחת השמש : ז לך אכל בשמחה לחמך ושתה בלב-טוב יינך כי כבר רצה האלהים את-מעשיך : ח בכל-עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על-ראשך אל-יחסר : ט ראה חיים עם-אשה אשר-אהבת כל-ימי חיי הבלך אשר נתןלך תחת השמש כל ימי הבלך כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר-אתה עמל תחת השמש : י כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה : יא שבתי וראה תחת-השמש כי לא לקלים המרוץ ולא לגבורים המלחמה וגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבנים עשר וג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית