א יש רעה אשר ראיתי תחת השמש ורבה היא על-האדם : ב איש אשר יתן-לו האלהים עשר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו מכל אשר-יתאוה ולא-ישליטנו האלהים לאכל ממנו כי איש נכרי יאכלנו זה הבל וחלי רע הוא : ג אם-יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי-שניו ונפשו לא-תשבע מן-החובה וגם-קבורה לא-היתה לו אמרתי טוב ממנו הנפל : ד כי-בהבל בא ובחשך ילך ובחשך שמו יכמה : ה גם-שמש לא-ראה ולא ידע נחת לזה מזה : ו ואלו חיה אלף שנים פעמים וטובה לא ראה הלא אל-מקום אחד הכל הולך : ז כל-עמל האדם לפיהו וגם-הנפש לא תמלא : ח כי מה-יותר לחכם מן-הכסיל מה-לעני יודע להלך נגד החיים : ט טוב מראה עינים מהלך-נפש גם-זה הבל ורעות רוח : י מה-שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר-הוא אדם ולא-יוכל לדין עם שתקיף ממנו : יא כי יש-דברים הרבה מרבים הבל מה-יתר לאדם : יב כי מי-יודע מה-חוב לאדם בחיים מספר ימי-חיי הבלו ויעשם כצל אשר מי-יגיד לאדם מה-יהיה אחריו תחת השמש :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית