א ושבתי אני ואראה את-כל-העשקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם : ב ושבח אני את-המתים שכבר מתו מןהחיים אשר המה חיים עדנה : ג וטוב משניהם את אשר-עדן לא היה אשר לא-ראה אתהמעשה הרע אשר נעשה תחת השמש : ד וראיתי אני את-כל-עמל ואת כל-כשרון המעשה כי היא קנאת-איש מרעהו גם-זה הבל ורעות רוח : ה הכסיל חבק את-ידיו ואכל את-בשרו : ו טוב מלא כף נחת ממלא חפנים עמל ורעות רוח : ז ושבתי אני ואראה הבל תחת השמש : ח יש אחד ואין שני גם בן ואח אין-לו ואין קץ לכל-עמלו גם-עינו לא-תשבע עשר ולמי אני עמל ומחמר את-נפשי מחובה גם-זה הבל וענין רע הוא : ט טובים השנים מן-האחד אשר יש-להם שכר טוב בעמלם : י כי אם-יפלו האחד יקים את-חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו : יא גם אם-ישכבו שנים וחם להם ולאחד איך יחם : יב ואם-יתקפו האחד השנים יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה ינתק : יג טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל אשר לא-ידע להזהר עוד : יד כי-מבית הסורים יצא למלך כי גם במלכותו נולד רש : טו ראיתי את-כל-החיים המהלכים תחת השמש עם הילד השני אשר יעמד תחתיו : טז איןקץ לכל-העם לכל אשר-היה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית