א אמרתי אני בלבי לכה-נא אנמכה בשמחה וראה בטוב והנה גם-הוא הבל : ב לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה-זה עשה : ג תרתי בלבי למשוך ביין את-בשרי ולבי נהג בחכמה ולאחז בסכלות עד אשר-אראה אי-זה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמים מספר ימי חייהם : ד הגדלתי מעשי בניתי לי בתים נטעתי לי כרמים : ה עשיתי לי גנות ופרדסים ונטעתי בהם עץ כל-פרי : ו עשיתי לי ברכות מים להשקות מהם יער צומח עצים : ז קניתי עבדים ושפחות ובני-בית היה לי גם מקנה בקר וצאן הרבה היה לי מכל שהיו לפני בירושלם : ח כנסתי לי גם-כסף וזהב וסגלת מלכים והמדינות עשיתי לי שרים ושרות ותענוגת בני האדם שדה ושדות : ט וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפני בירושלם אף חכמתי עמדה לי : י וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי מהם לא-מנעתי את-לבי מכל-שמחה כי-לבי שמח מכל-עמלי וזה-היה חלקי מכל-עמלי : יא ופניתי אני בכל-מעשי שעשו ידי ובעמל שעמלתי לעשות והנה הכל הבל ורעות רוח ואין יתרון תחת השמש : יב ופניתי אני לראות חכמה והוללות וסכלות כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר-כבר עשוהו : יג וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן-המכלות כיתרון האור מן-החשך : יד החכם עיניו בראשו והכסיל בחשך הולך וידעתי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית