א ובעז עלה השער וישב שם והנה הגאל עבר אשר דבר-בעז ויאמר סורה שבה-פה פלני אלמני ויסר וישב : ב ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו-פה וישבו : ג ויאמר לגאל חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך מכרה נעמי השבה משדה מואב : ד ואני אמרתי אגלה אזנך לאמר קנה נגד הישבים ונגד זקני עמי אם-תגאל גאל ואם-לא יגאל הגידה לי ואדעה כי אין זולתך לגאול ואנכי אחריך ויאמר אנכי אגאל : ה ויאמר בעז ביום-קנותך השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה אשת-המת קניתה להקים שם-המת על-נחלתו : ו ויאמר הגאל לא אוכל לגאל-לי פן-אשחית את-נחלתי גאל-לך אתה את-גאלתי כי לא-אוכל לגאל : ז וזאת לפנים בישראל על-הגאולה ועל-התמורה לקים כל-דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה בישראל : ח ויאמר הגאל לבעז קנה-לך וישלף נעלו : ט ויאמר בעז לזקנים וכל-העם עדים אתם היום כי קניתי את-כל-אשר לאלימלך ואת כל-אשר לכליון ומחלון מיד נעמי : י וגם את-רות המאביה אשת מחלון קניתי לי לאשה להקים שם-המת על-נחלתו ולא-יכרת שם-המת מעם אחיו ומשער מקומו עדים אתם היום : יא ויאמרו כלהעם אשר-בשער והזקנים עדים יתן יהוה את-האשה הבאה אל-ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את-בית ישראל ועש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית