א מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא-יבוזו לי : ב אנהגך אביאך אל-בית אמי תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני : ג שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני : ד השבעתי אתכם בנות ירושלם מה-תעירו ומה-תעררו את-האהבה עד שתחפץ : ה מי זאת עלה מן-המדבר מתרפקת על-דודה תחת התפוח עוררתיך שמה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך : ו שימני כחותם על-לבך כחותם על-זרועך כי-עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה : ז מים רבים לא יוכלו לכבות את-האהבה ונהרות לא ישטפוה אם-יתן איש את-כל-הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו : ח אחות לנו קטנה ושדים אין לה מהנעשה לאחתנו ביום שידבר-בה : ט אם-חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם-דלת היא נצור עליה לוח ארז : י אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום : יא כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את-הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף : יב כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את-פריו : יג היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני : יד ברח דודי ודמה-לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית