א שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה-בך מה-תחזו בשולמית כמחלת המחנים : ב מהיפו פעמיך בנעלים בת-נדיב חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן : ג שררך אגן המהר אל-יחסר המזג בטנך ערמת חחים סוגה בשושנים : ד שני שדיך כשני עפרים תאמי צביה : ה צוארך כמגדל השן עיניך ברכות בחשבון על-שער בת-רבים אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק : ו ראשך עליך ככרמל ודלת ראשך כארגמן מלך אסור ברהטים : ז מה-יפית ומה-נעמת אהבה בתענוגים : ח זאת קומתך דמתה לתמר ושדיך לאשכלות : ט אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסניו ויהיו-נא שדיך כאשכלות הגפן וריח אפך כתפוחים : י וחכך כיין החוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים : יא אני לדודי ועלי תשוקתו : יב לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים : יג נשכימה לכרמים נראה אם פרחה הגפן פתח הממדר הנצו הרמונים שם אתן את-דדי לך : יד הדודאים נתנו-ריח ועל-פתחינו כל-מגדים חדשים גם-ישנים דודי צפנתי לך :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית