א אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך : ב דודי ירד לגנו לערוגות הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים : ג אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים : ד יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות : ה הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני שערך כעדר העזים שגלשו מן-הגלעד : ו שניך כעדר הרחלים שעלו מן-הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם : ז כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך : ח ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר : ט אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה : י מי-זאת הנשקפה כמו-שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות : יא אל-גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים : יב לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי-נדיב :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית