א על-משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו : ב אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו : ג מצאוני השמרים המבבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם : ד כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו עד-שהביאתיו אל-בית אמי ואל-חדר הורתי : ה השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם-תעירו ואם-תעוררו אתהאהבה עד שתחפץ : ו מי זאת עלה מן-המדבר כתימרות עשן מקחרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל : ז הנה מחתו שלשלמה ששים גברים סביב לה מגברי ישראל : ח כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על-ירכו מפחד בלילות : ט אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון : י עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלם : יא צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעחרה-לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית