א שיר השירים אשר לשלמה : ב ישקני מנשיקות פיהו כי-טובים דדיך מיין : ג לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על-כן עלמות אהבוך : ד משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך : ה שחורה אני ונאוה בנות ירושלם כאהלי קדר כיריעות שלמה : ו אל-תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו-בי שמני נטרה את-הכרמים כרמי שלי לא נטרתי : ז הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך : ח אם-לא תדעי לך היפה בנשים צאי-לך בעקבי הצאן ורעי את-גדיתיך על משכנות הרעים : ט לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי : י נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים : יא תורי זהב נעשהלך עם נקדות הכסף : יב עד-שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו : יג צרור המר דודי לי בין שדי ילין : יד אשכל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי : טו הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים : טז הנך יפה דודי אף נעים אף-ערשנו רעננה : יז קרות בתינו ארזים רהיטנו ברותים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית