א ויען איוב את-יהוה ויאמר : ב ידעתי כי-כל תוכל ולא-יבצר ממך מזמה : ג מי זה מעלים עצה בלי דעת לכן הגדתי ולא אבין נפלאות ממני ולא אדע : ד שמע-נא ואנכי אדבר אשאלך והודיעני : ה לשמע-אזן שמעתיך ועתה עיני ראתך : ו על-כן אמאס ונחמתי על-עפר ואפר : ז ויהי אחר דבר יהוה את-הדברים האלה אל-איוב ויאמר יהוה אל-אליפז התימני חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב : ח ועתה קחו-לכם שבעה-פרים ושבעה אילים ולכו אל-עבדי איוב והעליתם עולה בעדכם ואיוב עבדי יתפלל עליכם כי אםפניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב : ט וילכו אליפז התימני ובלדד השוחי צפר הנעמתי ויעשו כאשר דבר אליהם יהוה וישא יהוה את-פני איוב : י ויהוה שב את-שבות איוב בהתפללו בעד רעהו ויסף יהוה את-כל-אשר לאיוב למשנה : יא ויבאו אליו כל-אחיו וכל-אחיותיו וכל-ידעיו לפנים ויאכלו עמו לחם בביתו וינדו לו וינחמו אתו על כל-הרעה אשר-הביא יהוה עליו ויתנו-לו איש קשיטה אחת ואיש נזם זהב אחד : יב ויהוה ברך את-אחרית איוב מראשתו ויהי-לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף-צמד בקר ואלף אתונות : יג ויהי-לו שבענה בנים ושלוש בנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית