א הידעת עת לדת יעלי-סלע חלל אילות תשמר : ב תספר ירחים תמלאנה וידעת עת לדתנה : ג תכרענה ילדיהן תפלחנה חבליהם תשלחנה : ד יחלמו בניהם ירבו בבר יצאו ולא-שבו למו : ה מי-שלח פרא חפשי ומסרות ערוד מי פתח : ו אשר-שמתי ערבה ביתו ומשכנתיו מלחה : ז ישחק להמון קריה תשאות נוגש לא ישמע : ח יתור הרים מרעהו ואחר כל-ירוק ידרוש : ט היאבה ! ים עבדך אם-ילין על-אבוסך : י התקשר-רים בתלם עבתו אם-ישדד עמקים אחריך : יא התבטח-בו כי-רב כחו ותעזב אליו יגיעך : יב התאמין בו כיישיב זרעך וגרנך יאסף : יג כנף-רננים נעלסה אם-אברה חסידה ונצה : יד כי-תעזב לארץ בציה ועל-עפר תחמם : טו ותשכח כי-רגל תזורה וחית השדה תדושה : טז הקשיח בניה ללא-לה לריק יגיעה בלי-פחד : יז כי-השה אלוה חכמה ולא-חלק לה בבינה : יח כעת במרום תמריא תשחק למוס ולרכבו : יט התתן למוס גבורה התלביש צוארו רעמה : כ התרעישנו כארבה הוד נחרו אימה : כא יחפרו בעמק וישיש בכח יצא לקראת-נשק : כב ישחק לפחד ולא יחת ולא-ישוב מפני-חרב : כג עליו תרנה אשפה להב חנית וכידון : כד ברעש ורגז יגמא-ארץ ולא-יאמין כי-קול שופר : כה בדי שפר יאמר האח ומרחוק יריח מלחמה רעם שרים ותרועה : כ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית