א ויסף אליהוא ויאמר : ב כתר-לי זעיר ואחוך כי עוד לאלוה מלים : ג אשא דעי למרחוק ולפעלי אתן-צדק : ד כי-אמנם לא-שקר מלי תמים דעות עמך : ה הן-אל כביר ולא ימאס כביר כח לב : ו לא-יחיה רשע ומשפט עניים יתן : ז לא-יגרע מצדיק עיניו ואת-מלכים לכמא וישיבם לנצח ויגבהו : ח ואם-אסורים בזקים ילכדון בחבלי-עני : ט ויגד להם פעלם ופשעיהם כי יתגברו : י ויגל אזנם למוסר ויאמר כי-ישבון מאון : יא אם-ישמעו ויעבדו יכלו ימיהם בחוב ושניהם בנעימים : יב ואם-לא ישמעו בשלח יעברו ויגועו כבלי-דעת : יג וחנפי-לב ישימו אף לא ישועו כי אסרם : יד תמת בנער נפשם וחיתם בקדשים : טו יחלץ עני בעניו ויגל בלחץ אזנם : טז ואף הסיתך מפי-צר רחב לא-מוצק תחתיה ונחת שלחנך מלא דשן : יז ודין-רשע מלאת דין ומשפט יתמכו : יח כי-חמה פן-יסיתך בספק ורב-כפר אל-יחך : יט היערך שועך לא בצר וכל מאמצי-כח : כ אל-תשאף הלילה לעלות עמים תחתם : כא השמר אל-תפן אל-און כי-על-זה בחרת מעני : כב הן-אל ישגיב בכחו מי כמהו מורה : כג מי-פקד עליו דרכו ומי-אמר פעלת עולה : כד זכר כי-תשגיא פעלו אשר שררו אנשים : כה כל-אדם חזו-בו אנוש יביט מרחוק : כו הן-אל שגיא ולא נדע מספר ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית