א ויען אליהו ויאמר : ב הזאת חשבת למשפט אמרת צדקי מאל : ג כי-תאמר מה-יסכן-לך מה-אעיל מחחאתי : ד אני אשיבך מלין ואת-רעיך עמך : ה הבט שמים וראה ושור שחקים גבהו ממך : ו אם-חטאת מה-תפעל-בו ורבו פשעיך מה-תעשה-לו : ז אם-צדקת מה-תתן-לו או מה-מידך יקח : ח לאיש-כמוך רשעך ולבן-אדם צדקתך : ט מרב עשוקים יזעיקו ישועו מזרוע רבים : י ולא-אמר איה אלוה עשי נתן זמרות בלילה : יא מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו : יב שם יצעקו ולא יענה מפני גאון רעים : יג אך-שוא לא-ישמע אל ושדי לא ישורנה : יד אף כי-תאמר לא תשורנו דין לפניו ותחולל לו : טו ועתה כי-אין פקד אפו ולא-ידע בפש מאד : טז ואיוב הבל יפצה-פיהו בבלי-דעת מלין יכבר :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית