א ויען אליהוא ויאמר : ב שמעו חכמים מלי וידעים האזינו לי : ג כי-אזן מלין תבחן וחך יטעם לאכל : ד משפט נבחרה-לנו נדעה בינינו מה-חוב : ה כי-אמר איוב צדקתי ואל הסיר משפטי : ו על-משפטי אכזב אנוש חצי בלי-פשע : ז מי-גבר כאיוב ישתה-לעג כמים : ח וארח לחברה עם-פעלי און וללכת עם-אנשי-רשע : ט כי-אמר לא יסכן-גבר ברצתו עםאלהים : י לכן אנשי לבב שמעו לי חללה לאל מרשע ושדי מעון : יא כי פעל אדם ישלם-לו וכארח איש ימצאנו : יב אף-אמנם אל לא-ירשיע ושדי לא-יעות משפט : יג מי-פקד עליו ארצה ומי שם תבל כלה : יד אם-ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף : טו יגוע כלבשר יחד ואדם על-עפר ישוב : טז ואם-בינה שמעה-זאת האזינה לקול מלי : יז האף שונא משפט יחבוש ואם-צדיק כביר תרשיע : יח האמר למלך בליעל רשע אל-נדיבים : יט אשר לא-נשא פני שרים ולא נכר-שוע לפני-דל כי-מעשה ידיו כלם : כ רגע ימתו וחצות לילה יגעשו עם ויעברו ויסירו אביר לא ביד : כא כי-עיניו על-דרכי-איש וכל-צעדיו יראה : כב אין-חשך ואין צלמות להמתר שם פעלי און : כג כי לא על-איש ישים עוד להלך אל-אל במשפט : כד ירע כבירים לא-חקר ויעמד אחרים תחתם : כה לכן יכיר מעבדיהם והפך ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית