א ואולם שמע-נא איוב מלי וכל-דברי האזינה : ב הנה-נא פתחתי פי דברה לשוני בחכי : ג ישר-לבי אמרי ודעת שפתי ברור מללו : ד רוח-אל עשתני ונשמת שדי תחיני : ה אם-תוכל השיבני ערכה לפני התיצבה : ו הן-אני כפיך לאל מחמר קרצתי גם-אני : ז הנה אמתי לא תבעתך ואכפי עליך לא-יכבד : ח אך אמרת באזני וקול מלין אשמע : ט זך אני בלי פשע חף אנכי ולא עון לי : י הן תנואות עלי ימצא יחשבני לאויב לו : יא ישם במד רגלי ישמר כל-ארחתי : יב הן-זאת לא-צדקת אענך כי-ירבה אלוה מאנוש : יג מדוע אליו ריבות כי כלדבריו לא-יענה : יד כי-באחת ידבר-אל ובשתים לא ישורנה : טו בחלום חזיון לילה בנפל תרדמה על-אנשים בתנומות עלי משכב : טז אז יגלה אזן אנשים ובמסרם יחתם : יז להסיר אדם מעשה וגוה מגבר יכמה : יח יחשך נפשו מני-שחת וחיתו מעבר בשלח : יט והוכח במכאוב על-משכבו ורוב עצמיו אתן : כ וזהמתו חיתו לחם ונפשו מאכל תאוה : כא יכל בשרו מראי ושפו עצמותיו לא ראו : כב ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים : כג אם-יש עליו מלאך מליץ אחד מני-אלף להגיד לאדם ישרו : כד ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר : כה רטפש בשרו מנער ישוב לימי עלומיו : כו יעתר אל-אלוה וירצ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית