א ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על-בתולה : ב ומה חלק אלוה ממעל ונחלת שדי ממרמים : ג הלא-איד לעול ונכר לפעלי און : ד הלא-הוא יראה דרכי וכל-צעדי יספור : ה אם-הלכתי עם-שוא ותחש על-מרמה רגלי : ו ישקלני במאזני-צדק וידע אלוה תמתי : ז אם תחה אשרי מני הדרך ואחר עיני הלך לבי ובכפי דבק מאום : ח אזרעה ואחר יאכל וצאצאי ישרשו : ט אם-נפתה לבי על-אשה ועל-פתח רעי ארבתי : י תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרין : יא כי-היא זמה והוא עון פלילים : יב כי אש היא עד-אבדון תאכל ובכל-תבואתי תשרש : יג אם-אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם עמדי : יד ומה אעשה כי-יקום אל וכי-יפקד מה אשיבנו : טו הלא-בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד : טז אם-אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה : יז ואכל פתי לבדי ולא-אכל יתום ממנה : יח כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה : יט אם-אראה אובד מבלי לבוש ואין כסות לאביון : כ אם-לא ברכוני חלציו ומגז כבשי יתחמם : כא אם-הניפותי על-יתום ידי כי-אראה בשער עזרתי : כב כתפי משכמה תפול ואזרעי מקנה תשבר : כג כי פחד אלי איד אל ומשאתו לא אוכל : כד אםשמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי : כה אם-אשמח כי-רב חילי וכי-כביר מצאה ידי : ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית