א ויסף איוב שאת משלו ויאמר : ב מי-יתנני כירחי-קדם כימי אלוה ישמרני : ג בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך : ד כאשר הייתי בימי חרפי בסוד אלוה עלי אהלי : ה בעוד שדי עמדי סביבותי נערי : ו ברחץ הליכי בחמה וצור יצוק עמדי פלגי-שמן : ז בצאתי שער עליקרת ברחוב אכין מושבי : ח ראוני נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו : ט שרים עצרו במלים וכף ישימו לפיהם : י קול-נגידים נחבאו ולשונם לחכם דבקה : יא כי אזן שמעה ותאשרני ועין ראתה ותעידני : יב כי-אמלט עני משוע ויתום ולא-עזר לו : יג ברכת אבד עלי תבא ולב אלמנה ארנן : יד צדק לבשתי וילבשני כמעיל וצניף משפטי : טו עינים הייתי לעור ורגלים לפמח אני : טז אב אנכי לאביונים ורב לא-ידעתי אחקרהו : יז ואשברה מתלעות עול ומשניו אשליך טרף : יח ואמר עם-קני אגוע וכחול ארבה ימים : יט שרשי פתוח אלי-מים וטל ילין בקצירי : כ כבודי חדש עמדי וקשתי בידי תחליף : כא לי-שמעו ויחלו וידמו למו עצתי : כב אחרי דברי לא ישנו ועלימו תחף מלתי : כג ויחלו כמטר לי ופיהם פערו למלקוש : כד אשחק אלהם לא יאמינו ואור פני לא יפילון : כה אבחר דרכם ואשב ראש ואשכון כמלך בגדוד כאשר אבלים ינחם :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית