א ויסף איוב שאת משלו ויאמר : ב חי-אל הסיר משפטי ושדי המר נפשי : ג כי-כל-עוד נשמתי בי ורוח אלוה באפי : ד אם-תדברנה שפתי עולה ולשוני אם-יהגה רמיה : ה חלילה לי אם-אצדיק אתכם עד-אגוע לא-אסיר תמתי ממני : ו בצדקתי החזקתי ולא ארפה לאיחרף לבבי מימי : ז יהי כרשע איבי ומתקוממי כעול : ח כי מה-תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו : ט הצעקתו ישמע אל כי-תבוא עליו צרה : י אם-על-שדי יתענג יקרא אלוה בכל-עת : יא אורה אתכם ביד-אל אשר עם-שדי לא אכחד : יב הן-אתם כלכם חזיתם ולמה-זה הבל תהבלו : יג זה חלק-אדם רשע עם-אל ונחלת עריצים משדי יקחו : יד אםירבו בניו למו-חרב וצאצאיו לא ישבעו-לחם : טו שרידיו במות יקברו ואלמנתיו לא תבכינה : טז אם-יצבר כעפר כסף וכחמר יכין מלבוש : יז יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלק : יח בנה כעש ביתו וכסכה עשה נצר : יט עשיר ישכב ולא יאסף עיניו פקח ואיננו : כ תשיגהו כמים בלהות לילה גנבתו סופה : כא ישאהו קדים וילך וישערהו ממקמו : כב וישלך עליו ולא יחמל מידו ברוח יברח : כג ישפק עלימו כפימו וישרק עליו ממקמו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית