א ויען בלדד השחי ויאמר : ב המשל ופחד עמו עשה שלום במרומיו : ג היש מספר לגדודיו ועל-מי לא-יקום אורהו : ד ומה-יצדק אנוש עם-אל ומה-יזכה ילוד אשה : ה הן עדירח ולא יאהיל וכוכבים לא-זכו בעיניו : ו אף כי-אנוש רמה ובן-אדם תולעה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית