א ויען איוב ויאמר : ב שמעו שמוע מלתי ותהי-זאת תנחומתיכם : ג שאוני ואנכי אדבר ואחר דברי תלעיג : ד האנכי לאדם שיחי ואם-מדוע לא-תקצר רוחי : ה פנו-אלי והשמו ושימו יד על-פה : ו ואם-זכרתי ונבהלתי ואחז בשרי פלצות : ז מדוע רשעים יחיו עתקו גם-גברו חיל : ח זרעם נכון לפניהם עמם וצאצאיהם לעיניהם : ט בתיהם שלום מפחד ולא שבט אלוה עליהם : י שורו עבר ולא יגעל תפלט פרתו ולא תשכל : יא ישלחו כצאן עויליהם וילדיהם ירקדון : יב ישאו כתף וכנור וישמחו לקול עוגב : יג יכלו בחוב ימיהם וברגע שאול יחתו : יד ויאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו : טו מה-שדי כינעבדנו ומה-נועיל כי נפגע-בו : טז הן לא בידם טובם עצת רשעים רחקה מני : יז כמה נררשעים ידעך ויבא עלימו אידם חבלים יחלק באפו : יח יהיו כתבן לפני-רוח וכמץ גנבתו סופה : יט אלוה יצפן-לבניו אונו ישלם אליו וידע : כ יראו עיניו כידו ומחמת שדי ישתה : כא כי מה-חפצו בביתו אחריו ומספר חדשיו חצצו : כב הלאל ילמד-דעת והוא רמים ישפוט : כג זה ימות בעצם תמו כלו שלאנן ושליו : כד עטיניו מלאו חלב ומח עצמותיו ישקה : כה וזה ימות בנפש מרה ולא-אכל בחובה : כו יחד על-עפר ישכבו ורמה תכמה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית