א ויען איוב ויאמר : ב עד-אנה תוגיון נפשי ותדכאונני במלים : ג זה עשר פעמים תכלימוני לא-תבשו תהכרו-לי : ד ואף-אמנם שגיתי אתי תלין משוגתי : ה אם-אמנם עלי תגדילו ותוכיחו עלי חרפתי : ו דעו-אפו כי-אלוה עותני ומצודו עלי הקיף : ז הן אצעק חמס ולא אענה אשוע ואין משפט : ח ארחי גדר ולא אעבור ועל נתיבותי חשך ישים : ט כבודי מעלי הפשיט ויסר עטרת ראשי : י יתצני סביב ואלך וימע כעץ תקותי : יא ויחר עלי אפו ויחשבני לו כצריו : יב יחד יבאו גדודיו ויסלו עלי דרכם ויחנו סביב לאהלי : יג אחי מעלי הרחיק וידעי אך-זרו ממני : יד חדלו קרובי ומידעי שכחוני : טו גרי ביתי ואמהתי לזר תחשבני נכרי הייתי בעיניהם : טז לעבדי קראתי ולא יענה במו-פי אתחנן-לו : יז רוחי זרה לאשתי וחנתי לבני בטני : יח גם-עוילים מאסו בי אקומה וידברו-בי : יט תעבוני כל-מתי סודי וזה-אהבתי נהפכו-בי : כ בעורי ובבשרי דבקה עצמי ואתמלטה בעור שני : כא חנני חנני אתם רעי כי יד-אלוה נגעה בי : כב למה תרדפני כמו-אל ומבשרי לא תשבעו : כג מייתן אפו ויכתבון מלי מי-יתן במפר ויחקו : כד בעט-ברזל ועפרת לעד בצור יחצבון : כה ואני ידעתי גאלי חי ואחרון על-עפר יקום : כו ואחר ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית