א ויען איוב ויאמר : ב שמעתי כאלה רבות מנחמי עמל כלכם : ג הקץ לדברי-רוח או מהימריצך כי תענה : ד גם אנכי ככם אדברה לו-יש נפשכם תחת נפשי אחבירה עליכם במלים ואניעה עליכם במו ראשי : ה אאמצכם במו-פי וניד שפתי יחשך : ו אם-אדברה לא-יחשך כאבי ואחדלה מה-מני יהלך : ז אך-עתה הלאני השמות כל-עדתי : ח ותקמטני לעד היה ויקם בי כחשי בפני יענה : ט אפו טרף וישטמני חרק עלי בשניו צרי ילטוש עיניו לי : י פערו עלי בפיהם בחרפה הכו לחיי יחד עלי יתמלאון : יא יסגירני אל אל עויל ועל-ידי רשעים ירטני : יב שלו הייתי ויפרפרני ואחז בערפי ויפצפצני ויקימני לו למחרה : יג יסבו עלי רביו יפלח כליותי ולא יחמול ישפך לארץ מררתי : יד יפרצני פרץ על-פני-פרץ ירץ עלי כגבור : טו שק תפרתי עלי גלדי ועללתי בעפר קרני : טז פני חמרמרו מני-בכי ועל עפעפי צלמות : יז על לא-חמס בכפי ותפלתי זכה : יח ארץ אל-תכמי דמי ואל-יהי מקום לזעקתי : יט גם-עתה הנה-בשמים עדי ושהדי במרומים : כ מליצי רעי אל-אלוה דלפה עיני : כא ויוכח לגבר עם-אלוה ובן-אדם לרעהו : כב כי-שנות מספר יאתיו וארח לא-אשוב אהלך :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית