א נקטה נפשי בחיי אעזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי : ב אמר אל-אלוה אל-תרשיעני הודיעני על מה-תריבני : ג הטוב לך כי-תעשק כי-תמאס יגיע כפיך ועל-עצת רשעים הופעת : ד העיני בשר לך אם-כראות אנוש תראה : ה הכימי אנוש ימיך אם-שנותיך כימי גבר : ו כי-תבקש לעוני ולחחאתי תדרוש : ז על-דעתך כי-לא ארשע ואין מידך מציל : ח ידיך עצבוני ויעשוני יחד סביב ותבלעני : ט זכר-נא כי-כחמר עשיתני ואל-עפר תשיבני : י הלא כחלב תתיכני וכגבנה תקפיאני : יא עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תסככני : יב חיים וחסד עשית עמדי ופקדתך שמרה רוחי : יג ואלה צפנת בלבבך ידעתי כי-זאת עמך : יד אם-חטאתי ושמרתני ומעוני לא תנקני : טו אם-רשעתי אללי לי וצדקתי לא-אשא ראשי שבע קלון וראה עניי : טז ויגאה כשחל תצודני ותשב תתפלא-בי : יז תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי חליפות וצבא עמי : יח ולמה מרחם הוצאתני אגוע ועין לא-תראני : יט כאשר לא-הייתי אהיה מבטן לקבר אובל : כ הלא-מעט ימי וחדל ושית ממני ואבליגה מעט : כא בטרם אלך ולא אשוב אל-ארץ חשך וצלמות : כב ארץ עיפתה כמו אפל צלמות ולא סדרים ותפע כמו-אפל :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית