א ויען איוב ויאמר : ב אמנם ידעתי כי-כן ומה-יצדק אנוש עם-אל : ג אם-יחפץ לריב עמו לא-יעננו אחת מני-אלף : ד חכם לבב ואמיץ כח מי-הקשה אליו וישלם : ה המעתיק הרים ולא ידעו אשר הפכם באפו : ו המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון : ז האמר לחרס ולא יזרח ובעד כוכבים יחתם : ח נטה שמים לבדו ודורך על-במתי ים : ט עשה-עש כסיל וכימה וחדרי תמן : י עשה גדלות עד-אין חקר ונפלאות עד-אין מספר : יא הן יעבר עלי ולא אראה ויחלף ולא-אבין לו : יב הן יחתף מי ישיבנו מי-יאמר אליו מה-תעשה : יג אלוה לא-ישיב אפו תחתיו שחחו עזרי רהב : יד אף כי-אנכי אעננו אבחרה דברי עמו : טו אשר אם-צדקתי לא אענה למשפטי אתחנן : טז אם-קראתי ויענני לא-אאמין כי-יאזין קולי : יז אשר-בשערה ישופני והרבה פצעי חנם : יח לא-יתנני השב רוחי כי ישבעני ממררים : יט אם-לכח אמיץ הנה ואם-למשפט מי יועידני : כ אם-אצדק פי ירשיעני תם-אני ויעקשני : כא תם-אני לאאדע נפשי אמאס חיי : כב אחת היא על-כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה : כג אם-שוט ימית פתאם לממת נקים ילעג : כד ארץ נתנה ביד-רשע פני-שפטיה יכמה אם-לא אפוא מי-הוא : כה וימי קלו מני-רץ ברחו לא-ראו טובה : כו חלפו עם-אניות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית