א ויען בלדד השוחי ויאמר : ב עד-אן תמלל-אלה ורוח כביר אמרי-פיך : ג האל יעות משפט ואם-שדי יעות-צדק : ד אם-בניך חטאו-לו וישלחם ביד-פשעם : ה אם-אתה תשחר אל-אל ואל-שדי תתחנן : ו אם-זך וישר אתה כי-עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך : ז והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד : ח כי-שאל-נא לדר רישון וכונן לחקר אבותם : ט כיתמול אנחנו ולא נדע כי צל ימינו עלי-ארץ : י הלא-הם יורוך יאמרו לך ומלבם יוצאו מלים : יא היגאה-גמא בלא בצה ישגה-אחו בלי-מים : יב עדנו באבו לא יקטף ולפני כלחציר ייבש : יג כן ארחות כל-שכחי אל ותקות חנף תאבד : יד אשר-יקוט כסלו ובית עכביש מבטחו : טו ישען על-ביתו ולא יעמד יחזיק בו ולא יקום : טז רטב הוא לפני-שמש ועל-גנתו ינקתו תצא : יז על-גל שרשיו יסבכו בית אבנים יחזה : יח אם-יבלענו ממקומו וכחש בו לא ראיתיך : יט הן-הוא משוש דרכו ומעפר אחר יצמחו : כ הן-אל לא ימאס-תם ולא-יחזיק ביד-מרעים : כא עד-ימלה שחוק פיך ושפתיך תרועה : כב שנאיך ילבשו-בשת ואהל רשעים איננו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית