א ויען איוב ויאמר : ב לו שקול ישקל כעשי והותי במאזנים ישאו-יחד : ג כי-עתה מחול ימים יכבד על-כן דברי לעו : ד כי חצי שדי עמדי אשר חמתם שתה רוחי בעותי אלוה יערכוני : ה הינהק-פרא עלי-דשא אם יגעה-שור על-בלילו : ו היאכל תפל מבלי-מלח אםיש-טעם בריר חלמות : ז מאנה לנגוע נפשי המה כדוי לחמי : ח מי-יתן תבוא שאלתי ותקותי יתן אלוה : ט ויאל אלוה וידכאני יתר ידו ויבצעני : י ותהי עוד נחמתי ואסלדה בחילה לא יחמול כי-לא כחדתי אמרי קדוש : יא מה-כחי כי-איחל ומה-קצי כי-אאריך נפשי : יב אם-כח אבנים כחי אם-בשרי נחוש : יג האם אין עזרתי בי ותשיה נדחה ממני : יד למס מרעהו חסד ויראת שדי יעזוב : טו אחי בגדו כמו-נחל כאפיק נחלים יעברו : טז הקדרים מני-קרח עלימו יתעלם-שלג : יז בעת יזרבו נצמתו בחמו נדעכו ממקומם : יח ילפתו ארחות דרכם יעלו בתהו ויאבדו : יט הביטו ארחות תמא הליכת שבא קוו-למו : כ בשו כי-בטח באו עדיה ויחפרו : כא כי-עתה הייתם לו תראו חתת ותיראו : כב הכי-אמרתי הבו לי ומכחכם שחדו בעדי : כג ומלטוני מיד-צר ומיד עריצים תפדוני : כד הורוני ואני אחריש ומה-שגיתי הבינו לי : כה מה-נמרצו אמרי-ישר ומה-יוכיח הוכח מכם : כו הלה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית