א קרא-נא היש עונך ואל-מי מקדשים תפנה : ב כי-לאויל יהרג-כעש ופתה תמית קנאה : ג אני-ראיתי אויל משריש ואקוב נוהו פתאם : ד ירחקו בניו מישע וידכאו בשער ואין מציל : ה אשר קצירו רעב יאכל ואל-מצנים יקחהו ושאף צמים חילם : ו כי לא-יצא מעפר און ומאדמה לא-יצמח עמל : ז כי-אדם לעמל יולד ובני-רשף יגביהו עוף : ח אולם אני אדרש אל-אל ואל-אלהים אשים דברתי : ט עשה גדלות ואין חקר נפלאות עד-אין מספר : י הנתן מטר על-פני-ארץ ושלח מים על-פני חוצות : יא לשום שפלים למרום וקדרים שגבו ישע : יב מפר מחשבות ערומים ולא-תעשינה ידיהם תושיה : יג לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה : יד יומם יפגשו-חשך וכלילה ימששו בצהרים : טו וישע מחרב מפיהם ומיד חזק אביון : טז ותהי לדל תקוה ועלתה קפצה פיה : יז הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה ומוסר שדי אל-תמאס : יח כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידיו תרפינה : יט בשש צרות יצילך ובשבע לא-יגע בך רע : כ ברעב פדך ממות ובמלחמה מידי חרב : כא בשוט לשון תחבא ולא תירא משד כי יבוא : כב לשד ולכפן תשחק ומחית הארץ אל-תירא : כג כי עם-אבני השדה בריתך וחית השדה השלמה-לך : כד וידעת כי-שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא : כה ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית