א ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על-יהוה ויבוא גם-השטן בתכם להתיצב על-יהוה : ב ויאמר יהוה אל-השטן אי מזה תבא ויען השטן את-יהוה ויאמר משט בארץ ומהתהלך בה : ג ויאמר יהוה אל-השטן השמת לבך אל-עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני בו לבלעו חנם : ד ויען השטן את-יהוה ויאמר עור בעד-עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו : ה אולם שלח-נא ידך וגע אל-עצמו ואל-בשרו אם-לא אל-פניך יברכך : ו ויאמר יהוה אל-השטן הנו בידך אך את-נפשו שמר : ז ויצא השטן מאת פני יהוה ויך את-איוב בשחין רע מכף רגלו ועד קדקדו : ח ויקח-לו חרש להתגרד בו והוא ישב בתוך-האפר : ט ותאמר לו אשתו עדך מחזיק בתמתך ברך אלהים ומת : י ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי גם את-החוב נקבל מאת האלהים ואת-הרע לא נקבל בכל-זאת לא-חטא איוב בשפתיו : יא וישמעו שלשת רעי איוב את כל-הרעה הזאת הבאה עליו ויבאו איש ממקמו אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ויועדו יחדו לבוא לנוד-לו ולנחמו : יב וישאו את-עיניהם מרחוק ולא הכירהו וישאו קולם ויבכו ויקרעו איש מעלו ויזרקו עפר על-ראשיהם השמימה : יג וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית