א דברי למואל מלך משא אשר-ימרתו אמו : ב מה-ברי ומה-בר-בטני ומה בר-נדרי : ג אלתתן לנשים חילך ודרכיך למחות מלכין : ד אל למלכים למואל אל למלכים שתו-יין ולרוזנים אי שכר : ה פן-ישתה וישכח מחקק וישנה דין כל-בני-עני : ו תנו-שכר לאובד ויין למרי נפש : ז ישתה וישכח רישו ועמלו לא יזכר-עוד : ח פתח-פיך לאלם אל-דין כל-בני חלוף : ט פתח-פיך שפט-צדק ודין עני ואביון : י אשת-חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה : יא בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר : יב גמלתהו טוב ולא-רע כל ימי חייה : יג דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה : יד היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה : טו ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה : טז זממה שדה ותקחהו מפרי כפיה נטעה כרם : יז חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרעותיה : יח טעמה כי-טוב סחרה לא-יכבה בלילה נרה : יט ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך : כ כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון : כא לאתירא לביתה משלג כי כל-ביתה לבש שנים : כב מרבדים עשתה-לה שש וארגמן לבושה : כג נודע בשערים בעלה בשבתו עם-זקני-ארץ : כד סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני : כה עז-והדר לבושה ותשחק ליום אחרון : כו פיה פתחה בחכמה ותורת-חסד על-לשונה : ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית