א דברי אגור בן-יקה המשא נאם הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואכל : ב כי בער אנכי מאיש ולא-בינת אדם לי : ג ולא-למדתי חכמה ודעת קדשים אדע : ד מי עלה-שמים וירד מי אסףרוח בחפניו מי צרר-מים בשמלה מי הקים כל-אפסי-ארץ מה-שמו ומה-שם-בנו כי תדע : ה כל-אמרת אלוה צרופה מגן הוא לחסים בו : ו אל-תוסף על-דבריו פן-יוכיח בך ונכזבת : ז שתים שאלתי מאתך אל-תמנע ממני בטרם אמות : ח שוא ודבר-כזב הרחק ממני ראש ועשר אל-תתן-לי הטריפני לחם חקי : ט פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי יהוה ופן-אורש וגנבתי ותפשתי שם אלהי : י אל-תלשן עבד אל-אדניו פן-יקללך ואשמת : יא דור אביו יקלל ואת-אמו לא יברך : יב דור טהור בעיניו ומצאתו לא רחץ : יג דור מה-רמו עיניו ועפעפיו ינשאו : יד דור חרבות שניו ומאכלות מתלעתיו לאכל עניים מארץ ואביונים מאדם : טו לעלוקה שתי בנות הב הב שלוש הנה לא תשבענה ארבע לא-אמרו הון : טז שאול ועצר רחם ארץ לא-שבעה מים ואש לא-אמרה הון : יז עין תלעג לאב ותבוז ליקהת- אם יקרוה ערבי-נחל ויאכלוה בני-נשר : יח שלשה המה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים : יט דרך הנשר בשמים דרך נחש עלי צור דרך-אניה בלב-ים ודרך גבר בעלמה : כ כן דרך אשה מנאפת אכלה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית