א איש תוכחות מקשה-ערף פתע ישבר ואין מרפא : ב ברבות צדיקים ישמח העם ובמשל רשע יאנח עם : ג איש-אהב חכמה ישמח אביו ורעה זונות יאבד-הון : ד מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה : ה גבר מחליק על-רעהו רשת פורש על-פעמיו : ו בפשע איש רע מוקש וצדיק ירון ושמח : ז ידע צדיק דין דלים רשע לא-יבין דעת : ח אנשי לצון יפיחו קריה וחכמים ישיבו אף : ט איש-חכם נשפט את-איש אויל ורגז ושחק ואין נחת : י אנשי דמים ישנאו-תם וישרים יבקשו נפשו : יא כל-רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישבחנה : יב משל מקשיב על-דבר-שקר כל-משרתיו רשעים : יג רש ואיש תככים נפגשו מאיר-עיני שניהם יהוה : יד מלך שופט באמת דלים כסאו לעד יכון : טו שבט ותוכחת יתן חכמה ונער משלח מביש אמו : טז ברבות רשעים ירבה-פשע וצדיקים במפלתם יראו : יז ימר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך : יח באין חזון יפרע עם ושמר תורה אשרהו : יט בדברים לאיוסר עבד כי-יבין ואין מענה : כ חזית איש אץ בדבריו תקוה לכסיל ממנו : כא מפנק מנער עבדו ואחריתו יהיה מנון : כב איש-אף יגרה מדון ובעל חמה רב-פשע : כג גאות אדם תשפילנו ושפל-רוח יתמך כבוד : כד חולק עם-גנב שונא נפשו אלה ישמע ולא יגיד : כ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית