א אל-תתהלל ביום מחר כי לא-תדע מה-ילד יום : ב יהללך זר ולא-פיך נכרי ואל-שפתיך : ג כבד-אבן ונטל החול וכעס אויל כבד משניהם : ד אכזריות חמה ושטף אף ומי יעמד לפני קנאה : ה טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת : ו נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא : ז נפש שבעה תבוס נפת ונפש רעבה כל-מר מתוק : ח כצפור נודדת מן-קנה כן-איש נודד ממקומו : ט שמן וקטרת ישמח-לב ומתק רעהו מעצת-נפש : י רעך ורע אביך אלתעזב ובית אחיך אל-תבוא ביום אידך טוב שכן קרוב מאח רחוק : יא חכם בני ושמח לבי ואשיבה חרפי דבר : יב ערום ראה רעה נסתר פתאים עברו נענשו : יג קח-בגדו כי-ערב זר ובעד נכריה חבלהו : יד מברך רעהו בקול גדול בבקר השכים קללה תחשב לו : טו דלף טורד ביום סגריר ואשת מדינים נשתוה : טז צפניה צפן-רוח ושמן ימינו יקרא : יז ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני-רעהו : יח נצר תאנה יאכל פריה ושמר אדניו יכבד : יט כמים הפנים לפנים כן לב-האדם לאדם : כ שאול ואבדו לא תשבענה ועיני האדם לא תשבענה : כא מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו : כב אם תכתוש-את-האויל במכתש בתוך הריפות בעלי לא-תסור מעליו אולתו : כג ידע תדע פני צאנך שית לבך לעדרים : כד כי לא לעו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית