א כשלג בקיץ וכמטר בקציר כן לא-נאוה לכסיל כבוד : ב כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חנם לו תבא : ג שוט למוס מתג לחמור ושבט לגו כסילים : ד אל-תען כסיל כאולתו פן-תשוה-לו גם-אתה : ה ענה כסיל כאולתו פן-יהיה חכם בעיניו : ו מקצה רגלים חמס שתה שלח דברים ביד-כסיל : ז דליו שקים מפמח ומשל בפי כסילים : ח כצרור אבן במרגמה כן-נותן לכסיל כבוד : ט חוח עלה ביד-שכור ומשל בפי כסילים : י רב מחולל-כל ושכר כסיל ושכר עברים : יא ככלב שב על-קאו כסיל שונה באולתו : יב ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו : יג אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחבות : יד הדלת תמוב עלצירה ועצל על-מחתו : טו טמן עצל ידו בצלחת נלאה להשיבה אל-פיו : טז חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם : יז מחזיק באזני-כלב עבר מתעבר על-ריב לא-לו : יח כמתלהלה הירה זקים חצים ומות : יט כן-איש רמה את-רעהו ואמר הלא-משחק אני : כ באפס עצים תכבה-אש ובאין נרגן ישתק מדון : כא פחם לגחלים ועצים לאש ואיש מדינים לחרחר-ריב : כב דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי-בטן : כג כסף סיגים מצפה על-חרש שפתים דלקים ולב-רע : כד בשפתיו ינכר שונא ובקרבו ישית מרמה : כה כי-יחנן קולו אל-תאמןבו כי שבע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית