א גם-אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך-יהודה : ב כבד אלהים הסתר דבר וכבד מלכים חקר דבר : ג שמים לרום וארץ לעמק ולב מלכים אין חקר : ד הגו סיגים מכסף ויצא לצרף כלי : ה הגו רשע לפני-מלך ויכון בצדק כסאו : ו אל-תתהדר לפני-מלך ובמקום גדלים אל-תעמד : ז כי טוב אמר-לך עלה הנה מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך : ח אל-תצא לרב מהר פן מה-תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך : ט ריבך ריב אתרעך וסוד אחר אל-תגל : י פן-יחמדך שמע ודבתך לא תשוב : יא תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על-אפניו : יב נזם זהב וחלי-כתם מוכיח חכם על-אזן שמעת : יג כצנת-שלג ביום קציר ציר נאמן לשלחיו ונפש אדניו ישיב : יד נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתתשקר : טו בארך אפים יפתה קצין ולשון רכה תשבר-גרם : טז דבש מצאת אכל דיך פןתשבענו והקאתו : יז הקר רגלך מבית רעך פן-ישבעך ושנאך : יח מפיץ וחרב וחץ שנון איש ענה ברעהו עד שקר : יט שן רעה ורגל מועדת מבטח בוגד ביום צרה : כ מעדה בגד ביום קרה חמץ על-נתר ושר בשרים על לב-רע : כא אם-רעב שנאך האכלהו לחם ואםצמא השקהו מים : כב כי גחלים אתה חתה על-ראשו ויהוה ישלם-לך : כג רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית