א כי-תשב ללחום את-מושל בין תבין את-אשר לפניך : ב ושמת שכין בלעך אם-בעל נפש אתה : ג אל-תתאו למטעמותיו והוא לחם כזבים : ד אל-תיגע להעשיר מבינתך חדל : ה התעיף עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה-לו כנפים כנשר יעוף השמים : ו אל-תלחם את-לחם רע עין ואל-תתאיו למטעמתיו : ז כי כמו-שער בנפשו כן-הוא אכל ושתה יאמר לך ולבו בל-עמך : ח פתך-אכלת תקיאנה ושחת דבריך הנעימים : ט באזני כסיל אל-תדבר כי-יבוז לשכל מליך : י אל-תמג גבול עולם ובשדי יתומים אל-תבא : יא כי-גאלם חזק הוא-יריב את-ריבם אתך : יב הביאה למוסר לבך ואזנך לאמרי-דעת : יג אל-תמנע מנער מוסר כיתכנו בשבט לא ימות : יד אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל : טו בני אם-חכם לבך ישמח לבי גם-אני : טז ותעלזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים : יז אל-יקנא לבך בחחאים כי אם-ביראת-יהוה כל-היום : יח כי אם-יש אחרית ותקותך לא תכרת : יט שמע-אתה בני וחכם ואשר בדרך לבך : כ אל-תהי בסבאי-יין בזללי בשר למו : כא כי-סבא וזולל יורש וקרעים תלביש נומה : כב שמע לאביך זה ילדך ואל-תבוז כי-זקנה אמך : כג אמת קנה ואל-תמכר חכמה ומוסר ובינה : כד גיל יגיל אבי צדיק ויולד חכם ישמח-בו : כה ישמחאביך ואמך ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית