א נבחר שם מעשר רב מכסף ומזהב חן טוב : ב עשיר ורש נפגשו עשה כלם יהוה : ג ערום ראה רעה ונסתר ופתיים עברו ונענשו : ד עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים : ה צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם : ו חנך לנער על-פי דרכו גם כי-יזקין לא-יסור ממנה : ז עשיר ברשים ימשול ועבד לוה לאיש מלוה : ח זורע עולה יקצר-און ושבט עברתו יכלה : ט טוב-עין הוא יברך כי-נתן מלחמו לדל : י גרש לץ ויצא מדון וישבת דין וקלון : יא אהב טהר-לב חן שפתיו רעהו מלך : יב עיני יהוה נצרו דעת ויסלף דברי בגד : יג אמר עצל ארי בחוץ בתוך רחבות ארצח : יד שוחה עמקה פי זרות זעום יהוה יפל-שם : טו אולת קשורה בלב-נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו : טז עשק דל להרבות לו נתן לעשיר אךלמחסור : יז הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי : יח כי-נעים כי-תשמרם בבטנך יכנו יחדו על-שפתיך : יט להיות ביהוה מבטחך הודעתיך היום אף-אתה : כ הלא כתבתי לך שלישים במועצת ודעת : כא להודיעך קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשלחיך : כב אל-תגזל-דל כי דל-הוא ואל-תדכא עני בשער : כג כי-יהוה יריב ריבם וקבע את-קבעיהם נפש : כד אל-תתרע את-בעל אף ואת-איש חמות לא תבוא : כה פן-תאלף ארחתי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית